Ons centrum, gevestigd te Veenendaal, kantoorhoudende aan de Pr. Bernhardlaan 30 | 3901CC | te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wilco van Wakeren
Pr. Bernhardlaan 30
3901 CC Veenendaal
info@centrumzinzorg.nl
www.centrumzinzorg.nl

Gegevens:

KvK: 69 39 29 43
Btw nr: NL001923995B73
Rek nr: NL65TRIO 0379 3772 17
Dhr. W (Wilco) van Wakeren is de functionaris gegevensbescherming van Centrum Zin Zorg te Veenendaal en is te bereiken via info@centrumzinzorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Centrum Zin Zorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Werkzaamheden

Centrum Zin Zorg is de handelsnaam, onder zodanig bekend bij KvK, van vrijgevestigd geestelijk verzorger Wilco van Wakeren. Tevens is hij eigenaar van de handelsnaam Mindfulness Centrum Heuvelrug te Veenendaal

Onder geestelijke verzorging wordt verstaan: professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding, meestal in de vorm van gesprekken. Zij gaan op zoek naar wat u kracht en inspiratie geeft, aansluitend bij uw levensverhaal en levensbeschouwelijke achtergrond. De geestelijk verzorger kan u bijstaan met rituelen en diverse bronnen van spiritualiteit. 

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. In beginsel is elke geestelijk verzorger in staat om u te begeleiden. 

Tenzij u hier anders over beslist, is de geestelijk verzorger verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van alles wat haar in de uitoefening van haar beroep vertrouwelijk ter kennis is gekomen en alles wat zij heeft waargenomen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. De geheimhouding blijft van kracht na beëindiging van het contract, ook na uw overlijden.

Gedragsregels geestelijk verzorgers

Er zijn een aantal gedragsregels waaraan de geestelijk verzorger gehouden is bij de uitoefening van haar beroep ten aanzien van privacy. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in de beroepscodes van de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers (VGVZ). Voor u bieden de beroepscodes van deze instellingen een normatieve basis voor de vertrouwensrelatie die u met de geestelijk verzorger aangaat. Ten slotte wordt de kwaliteit van de geestelijk verzorger geborgd door de Stichting Kwaliteit Geestelijk Verzorgers (SKGV). 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Centrum Zin Zorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De geestelijk verzorger verzamelt over u en uw omstandigheden slechts gegevens voor zover die van belang zijn voor de begeleiding. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemene persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (indien u facturen betaalt)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

 • Aantekeningen van inhoudelijke gesprekken
 • Zorgverzekering (voor zover relevant)
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers in het algemeen en dus ook niet van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dit mailadres  info@centrumzinzorg.nldan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Centrum Zin Zorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centrum Zin Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Centrum Zin Zorg is beveiligd met een SSL-certificaat. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@centrumzinzorg.nl.

Opslag en bewaartermijn persoonsgegevens

Centrum Zin Zorg bewaart uw persoonsgegevens op de interne harde schijf van een computer (Apple), de aantekeningen van inhoudelijke gesprekken op papier en uw telefoonnummer in de telefoon van de geestelijk verzorger via KPN telefonie voor een duur van maximaal 15 jaar. De geestelijk verzorger draagt er zorg voor dat alleen zij toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Na de periode van maximaal 15 jaar draagt de geestelijk verzorger er zorg voor dat uw gegevens op juiste wijze worden vernietigd. 

Aan wie wij persoonsgegevens doorgeven

De geestelijk verzorger wisselt uitsluitend gegevens uit met andere personen of instanties voor zover dat van belang is voor u en met uw toestemming. De geestelijk verzorger ziet erop toe dat ook bij deze derden de geheimhouding van uw gegevens voldoende zijn gewaarborgd. Dit wordt als volgt gedaan: 
Als door een collega-geestelijk verzorger een oproep tot geestelijke bijstand voor een cliënt gedaan wordt, gebeurt dit telefonisch. Wanneer het contact met cliënt heeft plaatsgevonden, vindt de terugkoppeling hierover ook telefonisch plaats.

Geautomatiseerde besluitvorming

Centrum Zin Zorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centrum Zin Zorg) tussen zit. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centrum Zin Zorg. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@centrumzinzorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Centrum Zin Zorg wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien tegen de geestelijk verzorger een klacht wordt ingediend, ontslaat dat de geestelijk verzorger niet van haar geheimhoudingsplicht. Indien doorbreking van de geheimhoudingsplicht noodzakelijk is, dient de geestelijk verzorger daarvoor uw toestemming te hebben. Dit geldt ook wanneer een andere belanghebbende een klacht heeft ingediend. Ook dan geldt dat de geestelijk verzorger terughoudendheid in acht dient te nemen en dat zij de geheimhoudingsplicht alleen voor zover noodzakelijk voor haar verdediging doorbreekt.

Centrum Zin Zorg

Pr. Bernhardlaan 30

3901CC Veenendaal

06 104 90 202

info@centrumzinzorg.nl