Algemene voorwaarden Centrum Zin Zorg

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Centrum Zin Zorg, gevestigd op de Prins Bernhardlaan 30, 3901CC te Veenendaal, ingeschreven onder KvK-nummer 69392943 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amersfoort, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1. Begripsomschrijving Centrum Zin Zorg.

De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Centrum Zin Zorg op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

www.centrumzinzorg.nl

Deelnemers
De wederpartij van Centrum Zin Zorg, die deelnemen aan een door Centrum Zin Zorg verzorgde groepsgesprek, individueel gesprek, les, workshop, cursus, training of opleiding.

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Centrum Zin Zorg als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Centrum Zin Zorg uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Centrum Zin Zorg is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel is begonnen met uitvoeringshandelingen.

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het doel van de MBSR trainingen en andere trainingen, workshops, cursussen, opleidingen en lessen bij Centrum Zin Zorg is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.
4.1 Centrum Zin Zorg is te allen tijde zeer betrokken bij haar cliënten en adviseert
het volgende:
* Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.
* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt.
* Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.
* Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en/of psychische beperkingen.
* Centrum Zin Zorg adviseert niet te eten gedurende 2 uur voor een fysieke training en geen training te volgen op een volle maag.
4.2 Meld lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap aan de docent, voor aanvang van de training.
4.3 Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de training of workshop met een curatief-arts.
4.4 Deelname aan een les, training, cursus of workshop is volledig op eigen risico van de deelnemer. Centrum Zin Zorg is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en/of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.
4.5 Centrum Zin Zorg is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les, training, opleiding, cursus of workshop.
4.6 Centrum Zin Zorg is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.
4.7 Deelname aan de trainingen en/of workshop tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico.
4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Centrum Zin Zorg zullen doorberekend worden aan de deelnemer.
4.9 Deelnemer vrijwaart centrum Zin Zorg voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Centrum Zin Zorg en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
4.10 De door Centrum Zin Zorg verstrekte instructies en veiligheidsinstructies dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

Artikel 5. Trainingen, lichaamsbewustwordings lessen, opleidingen, workshops en cursussen

5.1 Een opdracht tot het geven van een les, een groepstraining, training, opleiding, workshop of cursus wordt door Centrum Zin Zorg aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.
5.2 Deelnemer kan uitsluitend aan een les, workshop, training, opleiding of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
5.3 Centrum Zin Zorg behoudt zich het recht voor om ten aanzien van lessen, trainingen, workshops en cursussen inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen.
5.4 Centrum Zin Zorg heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen
5.5 Deelnemer schrijft zich in voor een, al dan niet via zijn bedrijf, workshop.
5.6 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname, als er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder dan 6 deelnemers kan Centrum Zin Zorg beslissen om de opleiding, training, workshop, les en cursus geen doorgaan te laten vinden.
5.7 De data van de training les, opleiding, workshop en cursus, worden voorafgaand aangegeven, op de website www.centrumzinzorg.nl van Centrum Zin Zorg.
5.8 Binnen een training worden er meerdere lesmomenten (zie 5.4) van  ingepland.
5.9 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.
5.10 Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de training of workshop.
5.11 De trainingen zijn persoonlijk en niet tijdens de training overdraagbaar aan anderen.
5.12 Deelnemer kan de training, workshop en cursus uitsluitend volgen, als voor de aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige lesgeld, in euro’s, is voldaan
5.13 Alle prijzen op de website van Centrum Zin Zorg zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering van lessen, workshops, training opleiding of cursus kan uitsluitend schriftelijk of via mailadres info@centrumzinzorg.nl plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Centrum Zin Zorg heeft bereikt. Yogalessen kunnen 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden.
6.2 Annulering van een training, les, workshop, cursus, opleiding heeft de volgende consequenties:
Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van een training, les, workshop, cursus, opleiding wordt 10% van de kosten (met een maximum van € 150,- in rekening gebracht bij deelnemer.
* Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
* Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang wordt 70% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang is er geen recht op terugbetaling.
Bij uitval tijdens de training, les, workshop, cursus, opleiding wordt er geen lesgeld gerestitueerd
6.3 De geldige valuta is euro’s en betaling dient in euro’s te worden voldaan.

Artikel 7. Huisregels en gedragingen

7.1 Het dragen van vieze en kapotte schoenen en kleding is niet toegestaan in de ruimte van de locatie van Centrum Zin Zorg.
7.2 Centrum Zin Zorg stelt trainingsmateriaal, matten en props ter beschikking voor gebruik tijdens de training en workshop.
7.3 De gebruikte mat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt. Centrum Zin Zorg zorgt voor aanwezige reinigingsproducten.
7.4 Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens de meditaties niet te praten in de lesruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

Artikel 8. Uitsluiting

8.1 Centrum Zin Zorg verwacht een integere instelling van de deelnemer.
8.2 Centrum Zin Zorg kan deelname aan de les, training, cursus, opleiding of workshop weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.
8.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag, discriminatie, vernedering, en verbaal en fysiek geweld, wordt door Centrum Zin Zorg op generlei wijze getolereerd. Deelnemer kan door Centrum Zin Zorg verplicht worden de les, training, cursus, opleiding of workshop per direct te verlaten en kan van verdere deelname uitgesloten worden.

Artikel 9. Algemeen

9.1 Centrum Zin Zorg heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten gemaakt zijn.
9.2 Centrum Zin Zorg kan de inhoud van de website veranderen
9.3 Centrum Zin Zorg kan geen garantie geven op de informatie op de website.
9.4 Centrum Zin Zorg kan geen garantie geven dat de inhoud op de website info@centrumzinzorg.nl virusvrij is.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Centrum Zin Zorg liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Centrum Zin Zorg uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, brand, virussen gebrek aan vervoersmiddelen, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
10.2 In geval van overmacht heeft Centrum Zin Zorg het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Centrum Zin Zorg.

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.